Home การเบิกจ่ายเงิน GFMIS ความหมายของรหัสบัญชีแยกประเภทที่เจ้าหน้าที่พัสดุควรทราบ
ความหมายของรหัสบัญชีแยกประเภทที่เจ้าหน้าที่พัสดุควรทราบ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2009 เวลา 06:07 น.

รหัสบัญชีแยกประเภท

คือผังบัญชีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดโดยกรมบัญชีกลาง ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 2551

ประกอบด้วย ตัวเลขอารบิกจำนวน 10 หลัก แบ่งเป็น 5 กลุ่มบัญชี

ชื่อกลุ่มบัญชี

โครงสร้างรหัสบัญชี

1.บัญชีสินทรัพย์

1X XX XX XX XX

2.บัญชีหนี้สิน

2X XX XX XX XX

3.บัญชีทุน

3X XX XX XX XX

4.บัญชีรายได้

4X XX XX XX XX

5.บัญชีค่าใช้จ่าย

5X XX XX XX XX

สรุปรหัสบัญชีแยกประเภทที่เจ้าหน้าที่พัสดุใช้เป็นประจำ

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

คำอธิบาย

แหล่งของเงิน

1206110102

บัญชีพักครุภัณฑ์สำนักงาน

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์สำนักงาน ผ่านระบบ Excel Loader

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

XX11310

1206170101

บัญชีครุภัณฑ์ - Interface

หมายถึง  บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์จากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS

ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)

XX11410

1211010102

บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้าง ผ่านระบบ Excel Loader

หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

XX11320

1211010103

บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface

หมายถึง  บัญชีที่ใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้างจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS

ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)

XX11410

5104010104

บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

หรือกรณีปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่างงวด

XX11230

5104010107

บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายและเพื่อการรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์

XX11220

5104010110

บัญชีค่าเชื้อเพลิง

หมายถึง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ค่าน้ามันดีเซล เป็นต้น ที่ใช้ในการดำเนินของหน่วยงาน ค่าแก๊ส ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างอื่น รวมถึงค่าน้ำมันที่เกิดจากยอดการตัดค่าวัสดุใช้ไป

XX11230

5104010112

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

หมายถึง  ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้หน่วยงานภายนอก  เพื่อให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ,ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

XX11220

5104030206

บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินงานในรอบบัญชีปัจจุบันที่ต่ำกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวร

XX11230

5104030210

บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์- บุคคลภายนอก

หมายถึง ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่หน่วยงานจ่ายให้กับบุคคลภายนอก

XX11220

5104030212

บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก

หมายถึง ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่หน่วยงานจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

XX11220

XX คือปีงบประมาณ 2 หลัก

ดาวน์โหลดผังบัญชีเวอร์ชั่น 2551

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 06:57 น.
 
Joomla template by a4joomla